fbpx

S geotermálnymi zdrojmi pracujeme aj na Slovensku už od dávnych čias – ľuďom pôvodne slúžila geotermálna energia na kúpanie, pri príprave jedál, odperení hydiny či máčaní ľanu a konope.

V miestach výskytu geotermálnych vôd začali vznikať prvé kúpele, ktoré literatúra spomína už od 11. storočia. Išlo o viacero lokalít od Piešťan, cez Sliač až po Lúčky.

Bohatosť geotermálnych zdrojov sa odráža aj v geografickom názvosloví – viacero obcí či ich častí zahŕňa slovo „teplica“ či „teplice“, ktoré označuje teplý prameň, nezamŕzajúci ani v zime.

Územie, ktorého väčšina je súčasťou Západných Karpát, sa zároveň nachádza na zvrásnenom horninovom podloží, kde sa striedajú pretiahnuté chrbty, kotliny a vnútrohorské depresie. Tepelný gradient tu dosahuje v priemere 38 stupňov Celzia, čo je viac ako globálny priemer. Na niektorých miestach je dokonca na úrovni 45 a viac stupňov. Horúce zdroje tak máme „bližšie pod nohami“ ako mnohé iné krajiny. 

Vŕtalo sa už pred 140 rokmi

Prvý geotermálny vrt u nás datujeme ešte do roku 1877, realizoval sa v známej archeologickej oblasti Gánovce na východe Slovenska. Robotníci sa tu v miestnych kúpeľoch dostali do hĺbky necelých 200 metrov, práce sa ale kvôli havárii museli po pár mesiacoch zastaviť. Ako však vo svojej knihe uvádza Augustín Rebro, kúpeľom aj tento menší zdroj pomohol zvýšiť výdatnosť napájania a prispel tak k ich ďalšiemu rozvoju.

Ešte v 19. storočí sa geotermálna voda objavila aj v Kováčovej a to pri vrte v rámci uhoľných prieskumných prác. Teplota voľne vytekajúcej vody tu presahovala 40 stupňov Celzia a aj to bol predpoklad na vznik kúpeľov a termálneho kúpaliska v malej obci pri Zvolene.

Geotermálna energia, rekreačné účely
Najviac sa využíva geotermálna energia na Slovensku na rekreačné účely (zdroj: Flickr)

V 50. rokoch minulého storočia už boli známe úspešné pokusy, keď sa geotermálna energia využila na energetické účely, najmä vykurovanie objektov. Koncom tejto dekády sa s tým experimentálne začalo aj na Slovensku.

Priamo vodou čerpanou z hlbín Zeme sa vykurovali budovy kúpeľov v Piešťanoch, Kováčovej či Sklených Tepliciach. Využívať sa začali aj tepelné čerpadlá respektíve vykurovanie prostredníctvom ohrevu vody v tepelných výmenníkoch.

Na papieri je aj veľký projekt pri Košiciach

V 70. rokoch pokračoval rozsiahlejší geologický prieskum, ktorý určil 26 oblastí s potenciálnym výskytom geotermálnych zdrojov na celom území. Viaceré z nich sa postupne bližšie preskúmavali a vyťažovali.

Výskyt vysokých hodnôt tepelného toku sa viaže najmä na oblasti s oslabenou zemskou kôrou, medzi ktorými dominuje Košická kotlina a Východoslovenská panva. Práve na východe Slovenska pri obci Ďurkov bol zrealizovaný geotermálny vrt s dosiaľ najvyššou teplotou presahujúcou 135 stupňov Celzia.

V lokalite sa nachádzajú celkovo tri vrty (najhlbší presahujúci hĺbku 3 200 m), no nadväzujúci geotermálny projekt sa tu dosiaľ nerealizoval a je iba na papieri. Vzhľadom na parametre zdroja má pritom potenciál zásobovať teplom aj značnú časť obyvateľov Košíc. Súčasná vláda nedávno avizovala, že by rada projekt pri Ďurkove dokončila.

V 90. rokoch sa na Slovensku realizoval aj prvý geotermálny energetický systém s čiastočne uzatvoreným využívaním – v Podhájskej dokončili vrt v roku 1994.

Lokalita Centrálnej depresie podunajskej panvy je u nás doteraz najviac vyťažovaná, v oblasti južného Slovenska sa nachádza najviac vrtov a najviac sa ich tam aj využíva.

V Galante v roku 1996 postavili prvú vykurovaniu stanicu s kapacitou 8 MW, ktorá z geotermálnej energie pomáhala zásobovať teplo domácnosti na sídlisku. Aj dnes teplo z dvojice vrtov v hĺbke 2,1 kilometra zásobuje viac ako tisícku bytov a tiež priľahlú nemocnicu s poliklinikou.

Lokality s vhodnými hydrogeotermálnymi parametrami sú na Slovensku aj Liptovská kotlina, Žiarska kotlina, Topoľčiansky záliv, Levočská panva, Humenský chrbát, Hornonitrianska kotlina, Bánovská kotlina, Východoslovenská panva a ďalšie.

Geotermálna energia má väčší potenciál, využívame iba zlomok

Geotermálna energia na Slovensku je využívaná najmä na relaxačné a športové účely. Viac ako polovica zdrojov pomohla ku vzniku termálnych kúpalísk a bazénov. Na liečebné účely sa geotermálna voda využíva v 12 lokalitách.

Potenciál energie z hlbín zeme je u nás mnohonásobne vyšší.. (zdroj: Flickr)

Energiu zo Zeme u nás využívame aj pri chove rýb a pestovaní poľnohospodárskych plodín vrátane vyhrievania skleníkov a fóliovníkov.

Z priameho využitia geotermálnych zdrojov má asi štvrtinové zastúpenie vykurovanie budov, ktoré sa deje vo vyše 30 lokalitách. Horúcou vodou sa tu zásobujú centrálne systémy tepla.

Centralizované zásobovanie teplom na báze geotermálnej energie sa momentálne na Slovensku deje v štyroch lokalitách – Šaľa, Veľký Meder, Galanta a Sereď. Projekt v Galante je rozdelený na dve časti, inštalácia zahŕňa dvojicu vrtov.

Využitie geotermálnej energie sa však u nás deje v oveľa menšej miere, ako by bolo možné. Potenciál geotermálnej energie na Slovensku predstavuje podľa odborníkov viac ako 6 200 MW tepelnej energie, pričom reálne sa využíva len zhruba 350 MWt. Zmeniť by sa to mohlo s novými projektmi súkromných investorov – zopár z nich je už v súčasnosti v príprave.

Očakáva sa, že podobne ako v ostatných krajinách Európy sa aj u nás začne postupne s väčším využitím podzemných zdrojov. Jednou z aplikácií sú aj geotermálne elektrárne, ktoré nedávno pribudli aj Maďarsku či Chorvátsku.

Na Slovensku zatiaľ takéto zariadenie nemáme. Vďaka dostupným geotermálnym zdrojom predstavuje alternatívu lokálneho energetického zdroja, ktorým sa nahrádzajú tradičné fosílne palivá či jadro.

Comments are closed.