fbpx

Slovník pojmov

 • Binárny cyklus

  tiež Organický Rankinov cyklus je uzavretý systém, ktorý dokáže využiť geotermálne vody s nižšou teplotou na výrobu elektriny. V binárnom cykle geotermálna voda zohrieva pracovnú kvapalinu s nižším bodom varu, nachádzajúcu sa v sekundárnom okruhu. Pracovná kvapalina expanduje vo výmenníku tepla a zabezpečuje otáčanie turbíny, vďaka čomu vzniká elektrická energia. Následne pracovná kvapalina kondenzuje a vracia sa do systému. Rovnako vyčerpaná geotermálna voda po odovzdaní svojho tepelného potenciálu putuje naspäť do zeme na opätovné využitie.
 • Centrálne vykurovanie

  Spôsob priameho využitia geotermálnej energie, v ktorom príslušný systém zásobuje viacero odberateľov horúcou vodou či parou z jedného centrálneho zdroja.
 • Chladiaca veža

  Zariadenie, ktoré aj v geotermálnej elektrárni/teplárni slúži na odobratie tepla z horúceho kondenzátu.
 • Dublet

  Systém ťažobného a reinjektážneho vrtu. Vzdialenosť ťažobného a reinjektážneho vrtu by mala byť 1 000 až 1 500 metrov.
 • Elektráreň s mokrou parou

  Využíva „mokrú paru“, geotermálnu vodu, ktorá má vysoký tlak. V oddeľovači ho stráca a mení sa rýchlo na paru, ktorá expanduje v turbíne poháňajúcej generátor.
 • Elektráreň so suchou parou

  Využíva sýtu paru s teplotou nad 180 stupňov Celzia, ktorá sa používa na priami expanziu v turbíne, ktorá následne poháňa generátor.
 • Enhanced Geothermal System

  Systém na získavanie geotermálnej energie v územiach, kde absentuje výskyt geotermálnej vody či pary. Do podložia suchých hornín (pri nepriepustných horninách je potrebné vytvoriť praskliny) sa cez injektážne vrty dopravuje teplnosoná látka, ktorá odoberá teplo okolitým horninám. Zahŕňa celú technológiu na využitie tohto tepla.
 • Exploatácia

  Ťažba, spôsob, akým sa geotermálna voda či para získavajú z podložia. Buď sa na povrch dostávajú prirodzene, alebo technologickým zásahom – čerpaním.
 • Geotermálna elektráreň

  Sústava technologických zariadení, pomocou ktorých sa čerpaná geotermálna energia využíva na výrobu elektrickej energie (a zostatkového tepla). Energetický potenciál energie z podložia sa využíva na produkciu tlaku, ktorý poháňa turbínu generátora.
 • Geotermálna energia

  Tepelná energia pod zemským povrchom pochádzajúca ešte z čias formovania planéty. Zvnútra Zeme prestupuje k povrchu a vyžaruje do priestoru. Ide o netradičný zdroj obnoviteľnej energie s prakticky nevyčerpateľným potenciálom.
 • Geotermálne pole

  Tepelná zóna, v ktorej horninové podložie a jeho formácia umožňuje akumulovať tekutinu (voda, para) umožňujúcu využitie geotermálnej energie. Na prenos tepla vplývajú geologické a hydrologické vlastnosti v území.
 • Gradient

  (tepelný/geotermálny)  Vyjadruje teplotný nárast na jednotku hĺbky. Priemerná hodnota dosahuje 30 stupňov Celzia na jeden kilometer. Hodnotu ovplyvňujú rôzne faktory, v oblastiach s vulkanizmom býva spravidla gradient vyšší (do 70°C), naopak v oblastiach pevninských štítov nižší (k 15°C).
 • Hot dry rock

  Teplo suchých hornín, pri ktorých sa prenos tepla na povrch z hornín uložených v hĺbke zabezpečuje teplonosnou látkou – spravidla obyčajnou vodou recirkulujúcou cez umelo vytvorený štrbinový výmenník tepla medzi dvoma vrtmi.
 • Hydrogeotermálne zdroje

  Podzemné systémy horúcej vody alebo pary.
 • Inkrustácia

  Pri ťažbe geotermálnej vody sa znižuje tlak a teplota. So zmenou podmienok nastávajú chemické reakcie, ktorých výsledkom je tvorba zlúčenín, ktoré sa zachytávajú na zariadeniach v podobe takzvaných inkrustov. Tie znižujú kvalitu celého geotermálneho energetického systému, pretože vplývajú na výdatnosť i teplotu.
 • Kaskádovanie tepla

  Proces využitia geotermálnej vody alebo pary na rôzne účely postupným znižovaním teploty na niekoľko úrovní.
 • Kilowatthodina

  Jednotka energia, reprezentovaná prácou stroja  s výkonom 1 kilowatt počas jednej hodiny. V energetike sa jednotka používa na účely merania dodanej respektíve spotrebovanej energie.
 • Kolektor

  Priepustná horninová formácia v geotermálnom poli umožňujúca kumulovať geotermálne zdroje – vodu alebo paru. Nepriepustné horniny v rezervoári sa nazývajú izolátory.
 • Kondenzácia

  Termodynamický proces, v ktorom sa látka premieňa z plynného skupenstva na kvapalné (vznik vody z pary).
 • Organický Rankinov cyklus

  pozri Binárny cyklus
 • Permeabilita

  Vlastnosť hornín umožňujúca kvapalinám prietok horninovými pórmi. Miera priepustnosti pevnej látky závisí od počtu, veľkosti či štruktúry pórov.
 • Priame využitie

  O priamom alebo primárnom využití geotermálnej energie (direct use) hovoríme, ak nejde o jej konverziu na elektrinu, ale využitie na vykurovanie/ochladzovanie, poľnohospodárske účely či prípravu jedla.
 • Reinjektážny vrt

  Sekundárny vrt v geotermálnom systéme, ktorým sa geotermálna voda po využití zatláča späť do zemskej kôry, čo umožňuje jej recirkuláciu.
 • Rezervoár

  Nádrž, ložisko geotermálnej vody s danou teplou a priestorovými parametrami (dĺžka, šírka, výška). Z hľadiska dostupnosti rezervoára je zásadná hĺbka stropu a bázy pod terénom, ako aj druh hornín, ich pôvod a vek.
 • Ťažobný vrt

  Technické dielo, ktoré umožňuje ťažbu geotermálnej energie z horninového podložia na zemský povrch. Jeho hĺbka môže dosiahnuť niekoľko kilometrov.
 • Tepelná vodivosť

  Vyjadruje, ako sa teplo šíri v prostredí, teda množstvo tepla, ktoré prechádza látkou v štandardnom stave (pri ustálenom gradiente) za jednotku času.
 • Tepelné čerpadlo

  Stroj na premenu tepelnej energie získanej z primárneho obnoviteľného zdroja tepla. Vyvoláva pretlak potrebný na prekonanie tlakových strát trením a miestnych odporov (respektíve výškového rozdielu medzi čerpadlom a miestom dodávky).
 • Tepelný tok

  Množstvo tepla, ktoré prechádza cez plochu za jednotku času (udávané v J/s, čo zodpovedá jednotke watt). V praxi sa používa termofyzikálna veličina hustota tepelného toku (W/m2), vyjadrujúca tepelný tok na jednotkovej ploche (W/m2). Ide o parameter, ktorým sa charakterizuje geotermálna aktivita v danom území.
 • Účinnosť

  Udáva pomer medzi energiou na výstupe a vstupe zariadenia na jej výrobu.
 • Výdatnosť geotermálneho zdroja

  Predstavuje množstvo geotermálnej vody, ktorú zdroj poskytuje za konkrétnu časovú jednotku (uvádza sa v litroch za sekundu alebo v kubických metrov za hodinu). Informáciu o výdatnosti dopĺňa, či voda vyteká voľne alebo sa čerpá.
 • Výmenník tepla

  Zariadenie, ktoré je súčasťou  geotermálneho energetického systému (GES), v ktorých prebieha tepelná výmena, teda odovzdávanie tepla medzi teplonosnými látkami – z teplejšej (geotermálny zdroj) do chladnejšej. Umožňuje využitie takého množstva tepla z pôvodného zdroja, ktoré je potrebné.